Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Wszystkie stowarzyszenia zrzeszaj?ce hodowców Australijskich Labradoodli pracuj? nad tym by rasa ta by?a jedn? z najzdrowszych. Jak ju? wspomina?am, obowi?zkiem ka?dego hodowcy psów (i nie mówi? tu tylko o tej rasie!) jest przeprowadzanie testów zdrowotnych pod k?tem chorób, którymi obarczona jest dana rasa.

Tu apeluje do wszystkich potencjalnych nabywców jakiegokolwiek szczeniaka, by pytali jakie testy zdrowotne przeszli rodzice. Praktyka profilaktycznego wykonywania testów u psów w Polsce praktycznie nie istnieje. Jest ona jednak niezb?dna by w danej rasie wyeliminowa? potencjalne rozprzestrzenianie si? chorób genetycznych oraz ?eby zminimalizowa? ilo?? cierpi?cych zwierz?t.

Australijskie Labradoodle s? now? ras?, jednak nie pozbawion? ryzyka chorób genetycznych. Choroby te pochodz? g?ównie od macierzystych ras czyli od pudla oraz labradora. S? to mi?dzy innymi: dysplazja stawów biodrowych i ?okciowych, choroby oczu (post?puj?cy zanik siatkówki), choroby tarczycy. Hodowcy konsekwentnie pracuj? nad tym by ich psy by?y jak najzdrowsze i eliminuj? z hodowli obci??one chorobami osobniki. Bardzo du?? uwag? zwraca si? równie? na krzy?owanie ze sob? jak najmniej spokrewnionych zwierz?t oraz prowadzi si? specjalny program infuzji (o czym napisz? pó?niej).

Dysplazja stawów:

Dysplazja stawów u zwierz?t jest niestety bardzo popularnym schorzeniem. Zwierz?ta s? w pewnym tylko stopniu predysponowane genetycznie, natomiast rozwój tej choroby w du?ej mierze zale?y równie? od odpowiednich warunków w trakcie dorastania psa. W hodowli Australijskich Labradoodli testy na dysplazje zarówno stawów biodrowych jak i ?okciowych s? obowi?zkowe jeszcze przed dopuszczeniem zwierz?cia do rozrodu. Oto lista akceptowanych testów, o które nale?y pyta? hodowce:

1) OFA test- jest to test przeprowadzany wed?ug Zwierz?cej Fundacji Ortopedycznej (Orthopedic Foundation for Animals). Zdj?cia rentgenowskie s? poddawane ocenie do?wiadczonych ortopedów zwierz?cych. Tylko zwierz?ta z ocen? Wybitny i Dobry powinny by? rozmna?ane. Test jest wykonywany zazwyczaj dopiero w wieku 18 miesi?cy.

2) BVA test- jest to test Stowarzyszenia Weterynarzy Brytyjskich. (British Veterynary Association). Tu zdj?cia stawów s? punktowane od 0-106 punktów. Ocena od 1-10 oznacza brak jakichkolwiek zmian w stawach

3) PennHIP- najnowszy test, który mo?na wykona? jak narazie tylko w jednej lecznicy w Polsce. Jest to skrót od University of Pennsylvania Hip Improvement Program. Test ten wykorzystuje zdj?cia rentgenowskie wykonane w ró?nych pozycjach i pozwala oceni? tzw. rozlu?nienie stawów na tle innych psów danej rasy. Wynik otrzymuje si? w procentach. Psy z wynikiem powy?ej 50% mog? by? dopuszczone do hodowli. Test ten jest bardzo drogi, jednak niezmiernie u?yteczny dla hodowcy, poniewa? mo?na go wykona? du?o wcze?niej ni? pozosta?e testy (ju? u psa 6 miesi?cznego mo?na wykluczy? dysplazje stawów). Uwaga: jest to bardzo nowy test, o którym wi?kszo?? weterynarzy jeszcze nie s?ysza?a dlatego dla zainteresowanych polecam stron?: http://www.pennhip.org/

 

Dysplazja stawów jest bardzo niebezpiecznym i bolesnym schorzeniem, uniemo?liwiaj?cym psu poruszanie. Wywo?uje ona równie? du?o bólu u w?a?cicieli psa, którzy mog? tylko bezsilnie patrze? na pogarszaj?cy si? stan ukochanego zwierzaka i wydaj? bardzo du?o pieni?dzy, ?eby spowolni? post?p choroby. S? to powody dla których przy zakupie ka?dego szczeniaka warto upomina? si? o testy jego rodziców i wyda? znacznie wi?cej pieni?dzy na psa ze sprawdzonej hodowli. W?ród wszystkich Australijskich Labradoodli tylko u kilkunastu psów stwierdzono dysplazj? stawów, jednak ze wzgl?du na ich bliskie spokrewnienie z labradorami testy te s? w dalszym ci?gu obowi?zkowe.

Post?puj?cy zanik siatkówki:

Progressive Retinal Degeneration – PRD - jest terminem wykorzystanym do opisania szeregu wrodzonych degeneracji siatkówki prowadz?cych do utraty wzroku i w efekcie do ?lepoty. PRA po raz pierwszy zosta? rozpoznany na pocz?tku dwudziestego wieku u gordon seterów, obecnie jest znany u ponad 100 psich ras, a tak?e u kotów. Pierwszym objawem zauwa?anym przez w?a?cicieli jest nocna ?lepota zwierz?cia. Jest to choroba szybko post?puj?ca i niemo?liwa do wyleczenia. Jedynym sposobem walki z PRD jest niedopuszczenie do rozrodu zwierz?t b?d?cych nosicielami genów tej choroby. Poniewa? jest to schorzenie genetyczne, jedyn? metod? na wykrycie s? testy DNA opatentowan? przez firm? Optigen metod? prcd-PRA. Do hodowli dopuszczane s? zwierz?ta wolne od zmienionego genu oraz nosiciele (pod warunkiem, ?e s? one krzy?owane z psami wolnym). Wi?cej informacji dost?pnych pod adresem: http://www.optigen.com

Istnieje równie? szereg dodatkowych bada? wykluczaj?cych inne choroby np. badanie na przeciwcia?a TgAA wykrywaj?ce chorob? tarczycy, oraz zwyk?e badania przeprowadzone przez weterynarza pod k?tem chorób serca.

Powy?szy opis ma na celu u?wiadomienie, jak w prosty sposób zminimalizowa? ryzyko zakupu chorego szczeniaka i w ten sposób zaoszcz?dzi? sobie i zwierzakowi cierpie? (oraz bardzo wysokich kosztów leczenia). Hodowcy Australijskich Labradoodli s? zobowi?zani do przeprowadzenia bada? oraz oferuj? gwarancje zdrowotn? na okres dwóch lat. Dokument ten ma po?wiadczy?, ?e szczeniak jest wolny od chorób genetycznych, na które zostali przebadani jego rodzice.