Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Istnieje wiele typów Labradoodli. Jest to spowodowane tym, ?e aby uzyska? ras? obecnie okre?lan? jako Australijskie Labradoodle, prowadzonych by?o wiele innych krzy?ówek.

Labradoodle (pierwsze pokolenie) s? zwyk?ymi miesza?cami. Powstaj? w wyniku krzy?owania Labradora z Pudlem. Nie maj? one ustalonego wzorca, poniewa? w ka?dej krzy?ówki takiej pary powstaj? inne psy. Du?a cz??? z nich w dalszym ci?gu linieje.

Labradoodle Angielskie, b?dz Niemieckie (nazywane w zale?no?ci od kraju pochodzenia, drugie pokolenie Labradoodle) s? krzy?ówk? Labradoodle pierwszego pokolenia. Wyst?puj? tylko w rozmiarze standardowym (du?ym) i równie? nie maj? wzorca. Cz?sto liniej? i nie wiadomo czy pod wzgl?dem temperamentu bardziej przypominaj? Labradora czy Pudla. Z tego powodu maj? ni?sz? cen? ni? Australijskie Labradoodle.

Australijskie Labradoodle s? ras?, krzy?owan? tylko mi?dzy sob? ju? od 2004 roku. Powsta?a ona nie tylko z krzy?owania Labradora z Pudlem, ale równie? z wieloma innymi rasami m.in. Angielski Cocker Spaniel, Irish Water Spaniel i inne. Otrzymuje si? psy o podobnym temperamencie i wygl?dzie, a co najwa?niejsze nieliniej?ce. Te unikalne cechy sprawiaj?, ?e Australijskie Labradoodle w du?ej mierze ró?ni? si? wygl?dem od swoich przodków, Labradoodli.

Teraz czas na odrobin? genetyki:

Klucz:

LO = Labradoodle Oryginalny (sprzed 6 generacji).

ALF = Australian Labradoodle Foundation (An ALF is made up of at least 3 parent breeds).ALF = Australian Labradoodle Foundation (ALF sk?ada si? z co najmniej 3 ras).

1 - 6 = Generation1 - 4 = Generacja

pp = Parent Breed Poodlepp = krzy?ówka wsteczna z ras? Pudel

pr = Parent Breed Labrador Retrieverpr = krzy?ówka wsteczna z ras? Labrador Retriever

ps = Parent Breed Cocker Spanielps = krzy?ówka wsteczna z ras? Cocker Spaniel

Grade Description Result from BreedingOpis Typów (wg. Ujednoliconego systemu ocen dost?pnego na stronie WWW.alaeu.org):

LO1 First generation Labradoodle Origin Labrador Retriever x Poodle (LO1 is also known as F1)LO1- Pierwsza generacja Labradoodle pochodzenia Labrador Retriever x Pudel (LO1 jest równie? znany jako F1). Generacja ta nie posiada ujednoliconych cech, wi?kszo?? szczeni?t lnieje.

LO2 Second generation Labradoodle Origin LO1 x LO1 generation or higher (LO2 is also known as F2)LO2 - Druga generacja Labradoodle pochodzenia LO1 x LO1 wytwarzania lub wy?sze (LO2 jest równie? znany jako F2)

LO2pp Second generation Labradoodle Origin Poodle cross LO1 x Poodle (LO2pp is also known as F1b)LO2pp - Druga generacja Labradoodle pochodzenia LO1 x Pudel (LO2pp jest równie? znany jako F1B)

LO3 Third generation Labradoodle Origin LO2 x LO2pp or LO2 x LO2 generation or Higher (LO3 is also know as F3)LO3 -Trzecia generacja Labradoodle pochodzenia LO2 x LO2pp lub LO2 x generowania LO2 lub nowszy (Lo3 jest równie? znany jako F3)

LO3pp Third generation Labradoodle Origin Poodle cross LO2 x PoodleLO3pp - Trzecia generacja Labradoodle pochodzenia LO2 x Pudel

LO4 Fourth generation Labradoodle Origin LO3 x LO3pp or LO3 x LO3 generation or higherLO4 - Czwarta generacja Labradoodle pochodzenia Lo3 x LO3pp lub Lo3 x generowania Lo3 lub wy?szy

LO4pp Fourth generation Labradoodle Origin Poodle cross LO3 x PoodleLO4pp - Czwarta generacja Labradoodle pochodzenia Lo3 x Pudel

LO5 Fifth generation Labradoodle Origin LO4 x LO4pp or LO4 x LO4 generation or higherLO5- pi?tej generacji Labradoodle pochodzenia LO4 x LO4pp

LO5pp Fifth generation Labradoodle Origin Poodle cross LO4 x PoodleLO5pp - pi?tej generacji Labradoodle pochodzenia LO4 x Pudel

LO6/L1 Sixth generation Labradoodle Origin or Purebred Labradoodle LO5 x LO5pp or LO5 x LO5 generation or higher.LO6/L1 - szóstej generacji Labradoodle pochodzenia lub Rasowy Labradoodle LO5 x LO5pp lub LO5 x generowania LO5 lub wy?szej. An LO6 would be classified as a purebred Labradoodle, which is graded L1. LO6 zosta?yby zaklasyfikowane jako rasowe Labradoodle, który jest stopniem L1.

Australijskie Labradoodle, które ju? od wielu lat krzy?owane s? tylko mi?dzy sob?, oceniane s? wed?ug nast?puj?cej klasyfikacji:

ALF2 Second generation Australian Labradoodle LO1 x ALF3 generation or higherALF2 - Druga generacja Australijskiego Labradoodle LO1 x ALF3. Psy tej generacji maj? ujednolicone cechy, je?li chodzi o nielniej?cy w?os jak i odpowiedni temperament.

ALF3 Third generation Australian Labradoodle ALF2 X ALF2 or LO2 x ALF3 generation or higherALF3 - Trzecia generacja Australijskiego Labradoodle ALF2 X ALF2 lub LO2 x generowania ALF3 lub wy?szy

ALF3pp Third generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF2 x PoodleALF3pp - Trzecia generacja Australijskiego Labradoodle ALF2 x Pudel

ALF4 Fourth generation Australian Labradoodle ALF3 x ALF3 or ALF3pp x ALF3 or LO3 x ALF3 generation or higherALF4 - Czwarta generacja Australijskiego Labradoodle ALF3 x ALF3 lub ALF3pp x ALF3 lub Lo3 x generowania ALF3 lub wy?szy

ALF4pp Fourth generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF3 x PoodleALF4pp - Czwarta generacja Australijskiego Labradoodle Pudel krzy? ALF3 x Pudel

ALF5 Fifth generation Australian Labradoodle ALF4 x ALF4 or ALF4pp x ALF4 or LO4 x ALF4 generation or higher.TrueAL- Kolejna generacja psa, b?d?ca ju? "prawdziwym" Australijskim Labradoodlem.

Powy?szy system ocen pozwala na zidentyfikowanie, z jakiej krzy?ówki pochodzi nasz Labradoodle. Psy pochodz?ce z naszej hodowli b?d? nale?a?y do pokolenia ALF6. Oprócz informacji, z której generacji pochodzi nasz pies, wa?ny jest równie? tzw. Wspó?czynnik wsobno?ci (inbredu). Jest on u?ywany przez hodowców do okre?lenia stopnia pokrewie?stwa w danej populacji. U Australijskich Labradoodli wspó?czynnik inbredu nie powinien przekracza? 10%, a im ni?sza warto?? tym lepiej.