Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Australijskie Labradoodle to rasa bardzo popularna zarówno w Australii, sk?d si? wywodzi, jak i w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest ona ci?gle niezbyt dobrze znana. Staje si? obecnie bardzo popularna w Wielkiej Brytanii i powoli rozpowszechnia si? na kontynencie.

Jak ju? pisa?am, Labradoodle powsta? z my?l? o coraz wi?kszej liczbie alergików, lecz dopiero po wielu latach stara? uzyskano stabiln? ras? Australijskiego Labradoodla, który zarówno nie lnieje jak i ma powtarzalne cechy charakteru. Rasa ta nie spe?nia jeszcze wszystkich kryteriów ilo?ciowych (chodzi tu g?ównie o ilo?? zwierz?t hodowlanych) narzuconych przez zwi?zki kynologiczne, nie jest wi?c ras? zarejestrowan? w FCI. Trwaj? jednak starania organizacji zrzeszaj?cej hodowców Labradoodli nad jej rejestracj?. Istnienie takich zwi?zków pozwala równie? kontrolowa? rozwój rasy jak i zidentyfikowa? rekomendowanych hodowców. Zasady rejestracji we wszystkich stowarzyszeniach s? jednakowe. Zak?adaj? one:

- konieczno?? przeprowadzenia szczegó?owych testów zdrowotnych na ka?dym psie dopuszczonym do rozrodu (szczegó?y w kolejnym wpisie);

- przestrzeganie kodu etycznego przez hodowców jak i zapewnianie gwarancji zdrowotnych (Kod etyki do pobrania);

- rejestrowanie miotów, co zapewnia potwierdzone pochodzenie ka?dego psa.

 Stowarzyszenia te oferuj? równie? mnóstwo porad zarówno dla hodowców, jak i dla w?a?cicieli tych fantastycznych psów. Oto ich lista:

1)Australian Labradoodle Association of America:

http://www.ilainc.com/index.html

2)Australian Labradoodle Association (Austalia):

http://www.laa.org.au/

3)Australian Labradoodle Association Europe:

http://www.alaeu.com/

 Ka?de z tych stowarzysze? ?ci?le ze sob? wspó?pracuje i zapewnia swoje logo dla zrzeszonych hodowców: