Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Generalnie Labradoodle to psy bardzo przyjacielskie, familijne i ?ywotne. S? równie? bardzo lojalne i pos?uszne. Pami?tajmy, ?e psy tej rasy pracuj? jako psy towarzysze, przewodniki, co oznacza ?e uwielbiaj? wspó?prac? z cz?owiekiem. Maj? niewielkie tendencje do agresji czy szczekania, s? za to bardzo delikatne je?li chodzi o dzieci i o inne zwierz?ta. O Labradoodlach cz?sto mo?na us?ysze?, ?e s? to psy my?l?ce. Osi?gaj? doskona?e wyniki w treningach pos?usze?stwa. Wyj?tkowe w tych psach jest to, ?e w jednej chwili przypominaj? klauna roz?mieszaj?cego ca?e towarzystwo, a za chwile zamieniaj? si? w m?drego, rozwa?nego psa. Maj? doskona?e wyczucie, kiedy jest czas na zabaw?.

Australijskie Labradoodle maj? bardzo wysoki poziom intuicji. Oznacza to, ?e doskonale potrafi? wyczu? nasz nastrój i dopasowuj? si? do niego. Mo?e to dzia?a? przeciwko nam, dlatego tak wa?ne jest po?wi?cenie czasu na trening psa od momentu jego zakupu. Je?li nie jeste?my w stanie znale?? na to czasu, to nale?y przemy?le?, czy jest to na pewno najlepszy moment na szczeniaka.

Zazwyczaj Australijskie Labradoodle uwielbiaj? wod?. Maj? to po swoich przodkach - Labradorach. Nale?y jednak pami?ta?, ?e mo?e to równie? oznacza?, ?e b?d? pluska? si? w ka?u?y czy nawet w misce z wod? (czego sama by?am ?wiadkiem). Wi??e si? z tym ich kolejna cecha – uwielbienie dla zabawy. Dla w?a?ciciela oznacza to kup? ?miechu. Jednak nale?y pami?ta?, i? s? to psy bardzo kontaktowe i w momencie gdy s? zbyt d?ugo ignorowane, potrafi? zwróci? na siebie uwag?. Maj? bardzo silny instynkt aportowania. Potrafi? godzinami przynosi? rzucony przedmiot, co stanowi dla ka?dego w?a?ciciela doskona?? zabaw?. Jednak w zwi?zku z tym umiej? te? ?apa? w?a?ciciela za r?kaw, co jest mylnie interpretowane jako próba gryzienia. Nasz pies zazwyczaj chce nas gdzie? zaprowadzi?(!), pokaza? nam co?, b?d? da? nam do zrozumienia, ?e ju? czas na jego spacer.

Temperament Labradoodli dzielimy na dwie kategorie: ?agodny (spokojny) i aktywny. Je?li planujemy dla psa w przysz?o?ci np. treningi agility to zdecydowanie powinni?my zdecydowac si? na psa bardziej aktywnego. Wa?ne, by powiedzie? hodowcy jaki pies bardziej do nas pasuje. Szczeni?ta przed opuszczeniem hodowli przechodz? testy behawioralne i na tej podstawie s? dopasowywane do w?a?cicieli.

Uwaga: Wszystkie wy?ej opisane cechy s? przypisane Australijskim Labradoodlom, które od wielu pokole? wykazuj? podobne cechy charakteru. S? to cechy, których rozwój i utrwalenie zale?y od przysz?ego w?a?ciciela i odpowiedniej socjalizacji, której zostanie poddany pies. Australijskie Labradoodle to materia? na doskona?ego psa rodzinnego