Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Dlaczego Australijskie Labradoodle?

 

Zdecydowa?am si? na za?o?enie hodowli Australijskich Labradoodli z paru powodów. Pierwszym jest niezwyk?e zdrowie, którym cechuj? si? psy tej rasy. Ka?dy, kto kiedy? straci? psa z powodu bolesnej i cz?sto d?ugotrwa?ej choroby wie, co to oznacza. Dlatego szukaj?c psa, zacz??am od ras cechuj?cych ma?? ilo?? chorób. Niestety, okaza?o si?, ?e wi?kszo?? starszych ras jest obarczona wieloma schorzeniami. W przypadku Australijskich Labradoodli, tylko zdrowe czyli przebadane osobniki s? rozmna?ane, st?d ich d?ugi wiek ?ycia bez chorób dziedzicznych.

 

Drugim powodem jest niezwyk?y charakter tych psów, nale??cych do grupy psów pracuj?cych. Pochodz? one od dwóch najinteligentniejszych ras, Labradora i Pudla. Uwielbiaj? ka?d? istot? na tym ?wiecie. Bardzo szybko si? ucz? i nie przejawiaj? agresji.

 

Kolejnym wa?nym powodem jest niewypadaj?ca sier??, która jest przyjazna dla alergików. Dla wielu osób jest to jedyna rasa, która nie powoduje u nich reakcji alergicznych i jest spe?nieniem ich marze?- wreszcie mog? mie? psa w domu.

W przypadku alergii na sier?? psa, zawsze zalecamy najpierw sprawdzi? osobi?cie czy na pewno nasz pies nie powoduje reakcji alergicznej.

Warunki w hodowli:

 

Obecnie w naszej domowej hodowli znajduj? si? trzy suczki, Brownie i Coco Pops i Happy Doodles Ginger Lilly. Pozosta?e 5 suczek mieszka w rodzinach zast?pczych na terenie Trójmiasta. Powi?kszenie hodowli o kolejne psy planowany jest dopiero za jaki? czas. Jednak niezale?nie od liczby psów, wszystkie one b?d? przebywa?y w domu. W przypadku Australijskich Labradoodli wykorzystuje si? tzw. rodziny zast?pcze, zamiast tworzy? du?y kennel (hodowl? klatkow?). Ma to bardzo du?y wp?yw na socjalizacje szczeni?t, które pó?niej trafiaj? do Pa?stwa domu. Hodowla znajduje si? na terenie Trójmiasta. W domu przebywa równie? kot, Pitu?.

 

Nasze Psy:

 

Brownie (Tora Creafofbritish Creme de la Creme)- jest nasz? pierwsz? suczk? hodowlan?, obecnie na emeryturze. Przyjecha?a do nas ze Szkocji. Urodzi?a si? 01.06.2009. Nale?y do szóstej generacji Australijskiego Labradoodle (True AL). Jest wspania?? suczk? o ?agodnym temperamencie. Bardzo szybko si? uczy i uwielbia wszelkiego rodzaju zabawy.  Uko?czy?a kurs pos?usze?stwa podstawowego oraz wy?szego. Do tej pory zosta?a przebadana pod k?tem dysplazji stawów biodrowych i ?okciowych (wolna od dysplazji) oraz pod k?tem  post?puj?cego zaniku siatkówki (brak nosicielstwa). Przechodzi równie? coroczne testy u okulisty.  

 

Coco (Amber Coco Pops)- jest nasz? drug? suczk? hodowlan?. Urodzi?a si? 06.11.2011. Jej ojcem jest Manorlake Blackberry a mam? Brownie. Ma wspania??, ciemn?czekoladow? barw? sier?ci, a temperament i ch?? do nauki odziedziczy?a po mamie. Przesz?a ju? wszystkie testy zdrowotne.

 

 

Amber Dixie - 07.12.2013. Jest córk? Brownie I Manorlake Blackberry. Ma rzadki, lawendowy kolor. Jest nasz? trzeci? suczk? hodowlan? I mieszka w Gda?sku.

Amber Elma - 30.05.2014. Jest córk? Amber Coco iCanadoodle Dora's Way Cool Darcy (Guus). Ma ciemny czekoladowy kolor siersci. B?dzie nasz? czwart? suczk? hodowlana w 2016 roku. Mieszka u rodziny w Gdyni.

Amber Black Rose (Kofi) -  01.05.2015. Jest córk? Amber Coco I Fern Ridge Drum Roll (Colonel) . Ma czarn?, falist? sier??. 

Happy Doodle Ginger Lilly - 20.09.2015. Lilly ma rzadki, rudokarmelowy kolor sier?ci.

PennyAli's Chocolate Pudding - 21.02.2015. Budy? jest br?zowym, miniaturowym psem, który przyjecha? do nas z Wielkiej Brytanii (Lisa's Miniature Labradoodles). Jego tat? jest doodleDogs Cute as a Button  a mama jest  PennyAli's Dior. Budy? mieszka w rodzinie zast?pczej w Gda?sku.

Amber Michalina- 29.12.2015

Amber Black Note- 13.04.2016

Amber Kala- 08.01.2017


Alf (Manorlake Golden Globetrotter)- urodzony 20.10.2012 do??czy? do naszej hodowi w maju 2013. Alf mieszka u rodziny zast?pczej i jest karmelowym miniaturowym Australijskim Labradoodlem. Jego wyniki bada? stawów biodrowych nie s? wystarczaj?co dobre i Alf jest wysterylizowany.

 

 


Nied?ugo do naszej hodowli ma do??czy? suczka, dla którego szukamy rodziny zast?pczej z okolicy Trójmiasta.

Rodzina chc?ca zosta? rodzin? zast?pcz? musi spe?ni? wymogi stawiane ka?dej rodzinie chc?cej zaadoptowa? naszego szczeniaka, czyli chcie? go pokocha? i przyj?? do swojej rodziny. Oferujemy takiego psa za darmo na ca?e ?ycie, oraz zapewniamy mu opiek? w trakcie wyjazdu w?a?cicieli.